samedi 17 mars 2018

Sagesses Bouddhistes avec Rinpoche en mars

Dimanche 18 mars  2018                     
Quelle éthique pour un monde plus heureux - 1ère partie                                               
Invité : Dagpo Rimpoché                                                                                               
 
Dimanche 25 mars  2018       
Quelle éthique pour un monde plus heureux - 2ème partie                                    
Invité : Dagpo Rimpoché

vendredi 16 mars 2018

RIP Thomas Berry Brazelton


Merci à ce courageux pédiatre (10 mai 1918-13 mars 2018).

Mais il y a de quoi s'interroger sur le bon sens des autres - qui n'avaient sans doute jamais fréquenté un bébé ? ...

jeudi 15 mars 2018

Traités tibétains (liens)


བོད་ཡིག་ཉེར་མཁོའི་ཤེས་བྱ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

༄༅།། སྙན་ངག་སྤྱི་དོན།འཆད་ཁྲིད་མཁན།ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་། སྒྲ་ཐག་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/cQlFVVNaasGhb-BgpyekvA

༄༅།།སུམ་ཅུ་བའི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན་ཆ་ཚང་། འཁྲིད་མཁན་རྒན་བདེ་མཆོག།http://mp.weixin.qq.com/s/p4YiMgDioymD2kqU1mmZ5w

༄༅།།བློ་གསལ་དགའ་སྟོན།འཆད་མཁན།མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན། སྒྲ་ཆ་ཚང་།
http://mp.weixin.qq.com/s/6lmJUiuPQD-0kAiyAtJAkQ

བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས་སྒྲ་ཐག་ཆ་ཚང་། རྗེ་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན།
http://mp.weixin.qq.com/s/MuFDebk4fmsv5rH-skN1uw

དགེན་བདེ་མཆོག་ལགས་ཀྱི་འཆད་ཁྲིད་ཁ་ཚང་ཞིག༼བརྙན་ལྡན༽http://mp.weixin.qq.com/s/f3hypLybe4R7fo2U-OPerQ

༄༅།། ༼སི་ཏུའི་ཞལ་ལུང་༽ཆ་ཚང་ལ་གསན་ཐུབ། འཁྲིད་མཁན་བདེ་མཆོག་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/6o_-g5MCjMTouyYiS-aq6g

ཉན་ཤུལ་མཁྱེན་རབ་འོད་གསལ་མཆོག་གི་སུམ་ཅུ་པའི་སློབ་འཁྲིད་ཆ་ཚང།http://mp.weixin.qq.com/s/N3r2ks850drRu04HzHcW6A

དག་ཡིག་མཁས་པ་དགའ་སྐྱེད་ཆ་ཚང་། འཆད་འཁྲིད་པ་དྲུང་ཡིག་སྨོན་ལམ།http://mp.weixin.qq.com/s/_Oh_rddzSkqthQmgp7IB1A

༼ཕོ་ཉ་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་མའི་༽འཆད་ཁྲིད་ཆ་ཚང་།ཀླུ་རྒྱལ་འབུམ།
http://mp.weixin.qq.com/s/84bEXjVWQleZ002cu08q7Q

༄༅།།ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས་མཁས་པ་བརྟག་པ།འཆད་མཁན།སྒོ་ཤེས་རབ།སྒྲ་ཆ་ཚང་།
http://mp.weixin.qq.com/s/EmcNxyeKLRvYFidw6PDqIQ

༄༅།། རྟགས་འཇུག་གི་འགྲེལ་བ་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན། སྒྲ་ཐག་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/HxKDkm56DDoQ19hkypftWQ

༄༅།། སུམ་ཅུ་བའི་འགྲེལ་བ་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན། སྒྲ་ཐག་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/060AiFQoVwl5YWaWwXdvYA

༄༅།། སུམ་ཅུ་བའི་མཐའ་དཔྱོད་ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང་གི་དཔེ་ཁྲིད་བཞུགས་སོ།། སྒྲ་ཐག་ཆ་ཚང་།
མཛད་པ་པོ། མཁས་དབང་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་།
འཆད་མཁན། རོང་བོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས།
http://mp.weixin.qq.com/s/qXpsOOtMaXHOwRW_lLq7Nw

༄༅།།རྒྱལ་བོ་རཱ་མ་ནའི་རྟོགས་བརྗོད།དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ།སྒྲ་ཐག་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/qHiV2ra7BKTmh0HeC-Jtag

ཝ་ནག་ལུང་པ༼ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ༽
༡~~༣ http://mp.weixin.qq.com/s/9uK4UttNNGKROfHpX6qXew
ཝ་ནག་ལུང་པ༼ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ༽༤~~༦ http://mp.weixin.qq.com/s/Gw0IZZHF90qatynSHgCK1w
ཝ་ནག་ལུང་པ༼ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ༽༧~~༡༠ http://mp.weixin.qq.com/s/ZdEsQ8snEuJKAbb9qFiaZA
ཝ་ནག་ལུང་པ༼ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ༽༡༡ http://mp.weixin.qq.com/s/U6maKTecwgZ7REkVzZwQUw

བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན100ཁྱེད་ལ་གཟིགས་འབུལ་བྱས་ཡོད།
http://mp.weixin.qq.com/s/rwBZsXCqQxccUXCv2_0eCA

དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ་གྱིས་བརྡ་སྤྲོད་མཁན་པོ་སློབ་དཔོན་ཐོན་མི་གླེང་བ།http://mp.weixin.qq.com/s/OhxZ5146T_uNeALECc9UEQ

༄༅།། རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ། འཆད་མཁན།གུར་མགོན་སྐྱབས། སྒྲ་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/6q2OfH2QJo3o6-uH1r3FzA

༄༅།། བྱ་མགྲིན་སྔོན་ཟླ་བའི་རྟོགས་བརྗོད། སྒྲ་ཐག་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/48Del7QitQQoKrubizDwpQ

༄༅།། སྒྲ་རིག་ནམ་འཕང་གཅོད་བྱེད་བརྡ་དག་ཕྱེ་མ་ལེབ། སྒྲ་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/28QliLPPLX4z0dG8z5vKOQ

༄༅།། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བདུད་ལྷ་རྒྱལ་གྱི་འཆད་འཁྲིད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།http://mp.weixin.qq.com/s/6phEgM38rn3LWT6qjuCaGA

༄༅།། ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་། ཁྲིད་མཁན། བླ་མ་འཇམ་དབྱངས།སྒྲ་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/J3cjNy2kLWtXZnjrAoqELQ

༄༅།། མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གསུང་བཤད། སྒྲ http://mp.weixin.qq.com/s/ZuCEffGwwg8QWlczDtXqAA

༄༅།། ར་ལོའི་བརྩམས་སྒྲུང་གི་དཔྱད་བརྗོད། རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ། ༼ ༡ ༽ཁག་དང་པོ། ཁག་གཉིས་པ། http://mp.weixin.qq.com/s/zc1zos4BLjx1RsjbuzT19g

༄༅།། ར་ལོའི་བརྩམས་སྒྲུང་གི་དཔྱད་བརྗོད། རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ། ༼ ༢ ༽ཁག་གསུམ་པ། ཁག་བཞི་བ http://mp.weixin.qq.com/s/zGg0tiMVpVCgIr95R8ENog

༄༅།། སློབ་གཉེར་བསླབ་བྱ། འཆད་ཁྲིད་མཁན། ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། http://mp.weixin.qq.com/s/4iKNCbYYua_HWIhscvFWQA

༄༅།། རྒོད་པོ་དང་ནམ་མཁའ། འཆད་ཁྲིད་མཁན། བདུད་ལྷ་རྒྱལ།http://mp.weixin.qq.com/s/Zldem2aRXIvhrhnvNyg68A

༄༅།། བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་གསར་བའི་སྤྱི་བཤད། རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ།http://mp.weixin.qq.com/s/R8GL-nCr9iWLhJRtrk5vHQ

༄༅།། ལང་ཚོའི་རྦབ་ཆུ། རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ། བརྙན།http://mp.weixin.qq.com/s/AaX-pBiJawPv8VPvgrYMXA

༄༅།། གངས་དཀར་ལྷ་མོའི་བསླུ་བྲིད་ཀྱི་དབང་གིས་ཞེས་པའི་སློབ་ཁྲིད། 1
http://mp.weixin.qq.com/s/BldIrZvPLENCiUy_c06Oeg

༄༅།། གངས་དཀར་ལྷ་མོའི་བསླུ་བྲིད་ཀྱི་དབང་གིས་ཞེས་པའི་སློབ་ཁྲིད། 2http://mp.weixin.qq.com/s/xr-f5zBjGwduH7yhc7raCA

༄༅།། ཤ་དང་རུས་པའི་བརྩེ་དུང་གི་བརྩམས་སྒྲུང་དཔྱད་བརྗོད།http://mp.weixin.qq.com/s/vZETOuNuZ17csJCwJng3aw

༄༅།།རྩྭ་ཐང་གི་ཉིན་ཐོའི་བརྩམས་སྒྲུང་དཔྱད་བརྗོད། རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ།http://mp.weixin.qq.com/s/M0lkRp2HnTrGaK78e8H0gQ

༄༅།། ར་ལོའི་བརྩམས་སྒྲུང་གི་དཔྱད་བརྗོད། རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ། ༼ ༡ ༽http://mp.weixin.qq.com/s/zc1zos4BLjx1RsjbuzT19g

༄༅།། ར་ལོའི་བརྩམས་སྒྲུང་གི་དཔྱད་བརྗོད། རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ། ༼ ༢ ༽http://mp.weixin.qq.com/s/zGg0tiMVpVCgIr95R8ENog

༄༅།། སློབ་གསོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་བསམ་གཞིག ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། བརྙན།http://mp.weixin.qq.com/s/oX9eRNLZQalfTinSRAz_iA

༄༅།།རྟ་ནག་སྒྲོག་འགྲོས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་གསལ་འགྲེལ། རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ།http://mp.weixin.qq.com/s/djl0-dpkCG_WEIoHW2KEww

གཞས་པ་གཞས་མའི་འདུ་ར། ཆེད་སྒྲིག་གསལ་ཐོ།
http://mp.weixin.qq.com/s/XvIdAihq2JntR9xKiJK9tA

བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན100ཁྱེད་ལ་གཟིགས་འབུལ་བྱས་ཡོད།རྒྱུད་སྤེལ་གྱིས།http://mp.weixin.qq.com/s/rwBZsXCqQxccUXCv2_0eCA

ཆ་འཕྲིན་ཤེས་བྱ་ཡི་བང་མཛོད།http://mp.weixin.qq.com/s/y2hkb1NLZkiK4EUGV41jBQ

རྗེ་བཙུན་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས།http://mp.weixin.qq.com/s/-WXsYyH897Dh4O3tt1q2Ww

༄༅།། ཀླུ་འབུམ་མི་རྒོད། སྨད་ཆ། ལེའུ་སུམ་ཅུ་བ། སྒྲ སྟོད།
http://mp.weixin.qq.com/s/98voaZrNmvvV1XNco-HY6g

༄༅།། ཀླུ་འབུམ་མི་རྒོད། སྨད་ཆ། ལེའུ་སུམ་ཅུ་བ།
སྒྲ སྨད།
http://mp.weixin.qq.com/s/XVh5vj8gp7SFwlT-6dVO5g

༄༅། ། དབྱངས་ཅན་སྒྲ་མདོའི་སློབ་ཁྲིད་བཞུགས་སོ།། སྒྲ་ཐག་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/d2f2EFkGsL7KrnPv61Pdow

༄༅།།རྒྱལ་ཁམས་རིག་པས་བསྐོར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ།སྒྲ་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/D-XqU3vpsG8ErZ-ygCCh4g

ཨ་སྣང་གསལ་གྱིས་བསྒྲིགས།

mercredi 14 mars 2018

Décès de Stephen Hawking

Prières pour Stephen Hawking (1942-2018), un Monsieur remarquable qui entre autres a incarné la primauté des facultés mentales sur les facultés physiques pendant la majeure partie de sa vie : atteint par une forme de la maladie de Charcot alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années, il n'en a pas moins mené une brillante carrière scientifique tout en fondant une famille et élevant trois enfants.

D'après une notice biographique, en 1985, quand une trachéotomie l'a rendu définitivement incapable de parler, les médecins auraient proposé à son épouse de couper la machine le raccrochant à la vie car ils étaient convaincus que son état de santé ne pouvait nullement s'améliorer.
Bien heureusement, sa femme a refusé et Stephen Hawking a bientôt repris ses travaux, de réputation internationale.

Comme quoi, l'euthanasie, ... c'est fort dangereux, et pas que pour la personne concernée...

  • Stephen Hawking, une vie en images

    Stephen Hawking est mort mercredi à 76 ans. Le célèbre astrophysicien britannique était atteint de la maladie de Charcot depuis ses 21 ans. Il avait alors déjoué la médecine en continuant à vivre et à exercer sa profession auprès des plus grands. 

lundi 12 mars 2018

Histoire récente et laïcité

A titre d'exemple, voici un petit échantillon de la vie des femmes en France dans les années 1920/1930.
Instructif - à de nombreux points de vue...


jeudi 1 mars 2018

Kalachakra-l’éveil (film)


Sorti en salle le 27 septembre 2017, le film Kalachakra-l’éveil  est resté 9 semaines à l’affiche à Paris, 3 semaines à Nice et a été projeté dans une dizaine de salles en France. Il a été invité et reçu avec un grand enthousiasme au Spirit Film Festival en Israël début novembre ainsi qu’à Marrakech fin novembre.

Toutes les projections à venir sur le site du film : http://www.kalachakra-film.com/fr/projection/

Possibilité d'organiser une projection du film dans un cinéma de proximité ou en collaboration avec une association : http://www.kalachakra-film.com/fr/organiser-projection/

Prochaines dates de projection :

MARS : 
MONT-DE-MARSAN : lundi 5 mars à 19h30 Cinéma le grand Club 
(suivi d’un questions-réponses avec la réalisatrice) 
HOSSEGOR : mardi 6 mars à 21h  Cinéma Rex (suivi d’un questions-réponses avec la réalisatrice) 
MORCENX : mercredi 7 mars à 20h30 Ciné Loisir (suivi d’un questions-réponses avec la réalisatrice) 
DAX : jeudi 8 mars à 19h30 (suivi d’un questions-réponses avec la réalisatrice) http://www.cinemas-legrandclub.fr/dax/evenement/1569103-cine-rencontre-kalachakra
VILLENEUVE-LOUBET : jeudi 8 mars à 21h30 pole culturel A.Escoffier.
BORDEAUX : vendredi 9 mars à 20h00 UGC ciné-cité Bordeaux (suivi d’un questions-réponses avec la réalisatrice) 
VAGNEY (Vosges) : 29 mars Cinema l’entre’actes

Dimanche 11 mars, 4ième édition de la journée du Tibet libre à Villeneuve-Loubet. Retrouvez-nous à notre stand pour la 1ere vente du DVD.

AVRIL :
VALLET : Projection du film dans le cadre du Festival « Entre ciel et terres » le mercredi 4 avril.mercredi 28 février 2018

Traductions de textes bouddhistes en téléchargement

Merci à S. G. pour ce lien :
http://www.lotsawahouse.org/

Textes tibétains en téléchargement

Ce site en tibétain est une véritable mine de textes proposés en téléchargement :
http://bo.jetsongkhapa.org/d/pdf/045/W3834-1618-eBook.pdf

Entre autres, il s'y trouve les Œuvres complètes de Phabongka Dorjechang.
L'avant-dernier tome propose la biographie de Dagpo Lama Rinpoche, et le dernier La Libération dans la paume de la main.

༄༅།།སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་གསུང་འབུམ ...

bo.jetsongkhapa.org/gsungrab/sungbum/2014-12-16/771.html
༄༅།།སྐྱབས་རྗེབོང་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་གསུངའབུམ།. སྤེལ་དུས། 2014-12-16 14:09:44 ཀློག་ཐེངས། 2623. ཡིག་གཟུགས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་། ཡིག་གཟུགས་ཇེ་ཆུང་གཏོང་།. ABYརྗེ་ཙོང་་པའི་དྲ་བ།. ཀ་པ། · ་པ། · ག་པ། · ང་པ། · ང་པ། · ཅ་པ། · ཆ་པ། · ཇ་པ། · ཉ་པ། · ཏ་པ། · ཐ་པ།. རྩོམ་སྒྲིག་པ།:མཁའ་ཚེ།.

On trouve par ailleurs une version du Lojong en 7 points avec des indications de plan dans le volume CA, mais sur le site il y a une petite erreur :  NGA est répété deux fois. 
CA correspond donc au second NGA, et le Lojong va de la page 5-485 à la page 5-490

vendredi 23 février 2018

De l'art de dire les choses avec humour

Texte attribué à John Fire Lame Deer, un Indien Lakota né au début du XXe siècle.

Homme médecin, John Fire Lame Deer - Cerf boiteux - (1900 - 1976), considéré comme le « gardien de la spiritualité et des traditions de son peuple », a, au cours de sa vie, laissé un certain nombre d’écrits témoignant de la philosophie des Sioux. Il aurait notamment rédigé ce texte détaillant ce que l’œuvre civilisatrice des blancs a "apporté" au mode de vie indien.

Avant que nos frères blancs viennent nous civiliser, on n’avait aucune prison. Par conséquent, il n’y avait aucun délinquant.
Nous n’avions pas de clés ni de serrures, donc il n’y avait pas de voleurs.
Quand quelqu’un était trop pauvre pour s’offrir un cheval, une couverture ou une tente, il pouvait recevoir cela comme cadeau.
Nous n’étions tellement pas civilisés que nous n’accordions pas une telle importance à la propriété privée.
Nous voulions posséder des choses pour donner aux autres, s’entraider.
Nous n’avions pas d’argent, pour cette raison, la valeur d’un Homme ne pouvait être déterminée selon sa richesse.
Nous n’avions aucune loi (écrite), aucun avocat (ou procureur), aucun politicien, Par conséquent nous n’étions pas capable de tricher ou d’escroquer autrui.
Nous suivions vraiment une mauvaise voie avant que les hommes blancs viennent, et je ne saurais vraiment pas expliquer comment nous nous y prenions pour nous en sortir sans ces choses fondamentales (c’est ce que nos frères blancs nous ont dit) qui sont absolument nécessaires pour une société civilisée.

samedi 17 février 2018

De la vigilance

De manière générale, "la vigilance" ཤེས་བཞིན་ est un aspect revêtu par le facteur mental sagesse ཤེས་རབ་མ་, l'un des cinq facteurs mentaux à objet déterminé.

Le terme ཤེས་བཞིན་ est surtout utilisé dans le contexte de la méditation, et plus particulièrement de l'entraînement au calme mental (shamatha, ཞི་གནས་).

La vigilance est alors comparée à l'aiguillon utilisé pour dompter l'éléphant indocile qu'est l'esprit réfractaire à la concentration, l'objet visé étant le pilier auquel la corde de la mémoire doit attacher l'esprit.

 Parmi les six forces successivement nécessaires pour réaliser le calme mental, la force la vigilance permet d'accomplir les 5e et 6e stades (sur les neuf).

Le sens littéral du terme tibétain ཤེས་བཞིན་ est "discerner (shes) tel que c'est (ji lta ba bzhin)  l'apparition ou la non apparition de la mollesse et de la  dispersion."

Dans un traité, Je Tsongkhapa énonce : "la vigilance est le facteur mental qui, lorsque l'esprit vise l'objet de méditation, repère (ངོ་ཤེས་)  immédiatement le surgissement de la mollesse ou de la dispersion."

Un maître kagyupa compare la vigilance à un guetteur qui surveille si la mémoire se maintient ou non.

vendredi 16 février 2018

Losar

Je vous présente tous mes vœux de santé et sérénitémercredi 14 février 2018

La tibétologie est en deuil

Sincères condoléances aux familles et aux proches de deux spécialistes du monde tibétain qui viennent de décéder :

Andreas Gruschke (1960-30 janvier 2018)
Alexander Macdonald (1923-4 février 2018), qui est à l'origine de la venue du Vénérable Dagpo Rinpoche et de Geshelags en France, en 1960. Un grand merci à lui !

mardi 13 février 2018

Mieux vaudrait être végétarien

Yann Arthus-Bertrand : “Tous les écolos devraient arrêter de manger ...

https://www.vegactu.com/.../yann-arthus-bertrand-tous-les-ecolos-devraient-arreter-de...
Tous les écolos devraient arrêter de manger de la viande, car elle est en train de détruire la planète. On déforeste tous les ans l'équivalent de la Belgique pour cultiver des céréales qui nourrissent les animaux.

lundi 12 février 2018

Un jour ça ira

Un jour ça ira est un documentaire réalisé par Stan Zambeaux et Edouard Zambeaux. 
Sortie le 14 février 2018

jeudi 8 février 2018

Losar 2018

Cette année, le Nouvel An selon les calendriers lunaires tibétain mais également chinois et vietnamien tombe le vendredi 16 février.

Les dates coïncident une fois tous les 3 ou 4 ans.

JPO Inalco 10 février

Journée Porte Ouverte 2018 | Inalco

www.inalco.fr/evenement/journee-porte-ouverte-2018
Vous souhaitez étudier à l'Inalco? Avoir des informations sur notre offre de formations ? 
Venez nous rencontrer lors de la JPO du samedi 10 février 2018 de 10h00 à 16h30 ! 
Cette journée se déroulera dans nos locaux au 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris. Enseignants et personnels administratifs seront présents ...

e-UBF Info 23

mercredi 7 février 2018

Le Courrier du Tibet

Nouveautés Éditeurs - Le courrier du Tibet le premier journal ...

nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration...Le_courrier_du_Tibet
Le courrier du Tibet : le premier journal francotibetain. Directeur de publication : KHECHOLL Lobsang. Éditeur : KHECHOLL Lobsang. icône periodique. Périodicité : mensuel. Format : 47 X 32 cm. Année de première publication 2018. Annoncé par l'éditeur. Même année de parution; Même(s) auteur(s); Même éditeur/ ...

Sortie aujourd'hui du premier mensuel tibétain/français,
བོད་ཀྱི་ཡིག་ཟམ། = Le Courrier du Tibet, en vente dans quelques kiosque parisiens

Rinpoche à Rome les 12 et 13 mai 2018


Biographie de Kyabje Ling Dorjechang

Une biographie de Kyabje Ling Dorjechang signée par SS le Dalaï Lama est parue en anglais en juillet 2017 aux éditions Wisdom Publications sous le titre :

The Life of My Teacher : A Biography of Kyabjé Ling Rinpoché

Ling Chogtrul Rinpoche en Europe en mai/juin 2018

 En Italie

ILTK | Istituto Lama Tzong Khapa | Sito Ufficiale Istituto Lama Tzong ...

https://www.iltk.org/
Insegnamenti e Ritiro con il Ven. Ling Rinpoche dal 10 al 17 maggio 2018. H.E. il 7° Kyabje Yongzin LING RINPOCHE INSEGNAMENTI E RITIRO SUL LAM RIM CHENMO L'Istituto Lama Tzong Khapa è felice di annunciare che nel periodo dal 10 al 17 maggio 2018, H.E. il 7° Kyabje Yongzin Ling Rinpoche sarà a Pomaia.

En France
Institut Guépèle

samedi 26 mai Paris Enseignement du Vénérable Ling Tchoktrul Rimpotché. Informations à venir
dimanche 27 mai Veneux Enseignement du Vénérable Ling Tchoktrul Rimpotché. Informations à venir


Réservation Centre Kalachakra

reservation.centre-kalachakra.com/
Rencontre avec Son Eminence LING RINPOCHE. Du 02/06/2018 10:00. Au 03/06/2018 12:00
Espace Charenton (Paris)

jeudi 25 janvier 2018

Little Pilgrim (Ko Un)

Couverture

A bestseller in South Korea in 1991, where it was serialized in that country's largest newspaper, Little Pilgrim is a tale of adventure and self-discovery in the tradition of Hermann Hesse's Siddhartha. Based on the Gandavyuha, Buddhism's deepest and most challenging scripture, Ko Un's Little Pilgrim relates the heroic journey of Sudhana, who sets out to discover what truth is. Throughout 20 years of fantastic travels, Sudhana encounters teachers that are human, animal, and spirit as he navigates mountain vistas, lush valleys, and remote villages.

Drawing from his own 20-year journey, as well as first-hand experiences with wars and monastic life, Un infuses his book with reflections and memories, creating fascinating characters and a vibrant story. The pinnacle of Un's career as a writer and as a man in search of truth, Little Pilgrim is a poignant voyage that resonates on many levels.

mercredi 24 janvier 2018

Etats généraux de la bioéthique


Le bouddhisme n'a ni dogme ni position définitive sur les questions éthiques, mais cherche plutôt à y répondre avec un maximum de sagesse et de conscience bienveillante », explique Olivier Wang-Genh, président de l'Union bouddhiste de France (UBF). L'euthanasie, toutefois, constitue une ligne rouge...

Je suis pleinement en accord avec le Rév. Olivier Wang-Genh, que je remercie.

NB A ma connaissance, depuis près d'un an, Olivier est vice-président de l'UBF et actuellement, l'UBF a unE présidentE en la personne de Madame Minh Tri VÔ, mais cela, c'est difficile à faire "entendre" et assimiler par la société française. :-)

dimanche 21 janvier 2018

Aimer sans mesure

Je ne sais s'il s'agit vraiment d'un proverbe tibétain, et je ne peux plus poser la question à Genlags, qui a décidé début janvier de changer de support physique.

Mais programme issu ou non du Pays des neiges, il me plaît bien, et il correspond aux conseils tant des médecins tibétains que des maîtres.
Alors, pourquoi se priver de le partager ?samedi 20 janvier 2018

Conseils du Dalaï Lama pour les jeunes de tous âges


Plus de détails: www.dalailama4children.com
Disponible en  français, anglais et espagnol

Les bouddhistes et le progrès (?) scientifique


Dans sa toge jaune, il se fait un plaisir de répondre aux questions des fidèles sur la foi ou sur la façon de mener une vie en accord avec la tradition bouddhiste. A ceci près: il ne communique qu'à travers un écran. Xian'er est le premier «robot-moine-bouddhiste» selon son fondateur, un autre moine, ...
 
 

vendredi 19 janvier 2018

Tibétaine, nonne et grande méditante

Un de mes Maîtres, Gyudmed Khensur Rinpoche Sonam Gyaltsen - Gen Tati pour ses co-religionnaires - (1926-2018) me parlait souvent de l'une de ses Maîtres, exilée en Inde puis rentrée au Tibet vers 1982.

Non, les "e" ci-dessus ne sont pas des fautes d'accord : si j'ai mis le féminin, c'est parce que Gyaltsen Lhamo (rGyal mtshan lha mo) est une femme ; une nonne même. Qui a beaucoup de disciples, hommes et femmes, religieux et laïcs. Et pas au Moyen-Âge ; de nos jours : elle est née dans le centre du Tibet dans les années 1920, mais comme on n'a pas eu de ses nouvelles depuis son retour au Tibet, on ne sait pas si elle vit encore ou pas.

D'abord mariée contre son gré, elle a eu un bébé, mort en bas âge, après quoi elle a été alitée des années durant par une maladie dont aucun remède ni aucun rituel ne venait à bout. Jusqu'au jour de cette visite de Kangyur Rinpoche, lama respecté de Drepung Loseling.

Toute la maisonnée s'inclinait pour recevoir par apposition des mains sur la tête la bénédiction du Maître encore assis sur son cheval, quand à la surprise générale, la jeune Gyaltsen Lhamo survint, cheveux en bataille et robe de travers, le teint grisâtre : c'était la première fois qu'elle se levait depuis des mois. La stupéfaction fut à son comble quand on vit le grand lama ôter son chapeau et se pencher pour toucher du front le front de la malade, d'égal à égal.

La mère de l'intéressée fut particulièrement impressionnée par ce geste, tant et si bien que, quand sa fille lui annonça sa décision de se retirer dans une grotte de montagne pour méditer, elle quitta la maison et l'accompagna pour la servir.
Dès lors, notre yogi tibétaine se consacra à la pratique sans jamais accorder la moindre importance au côté matériel : Zong Rinpoche (qui fut abbé de Ganden Shartse) fit un jour la remarque que sa jupe était tellement rafistolée qu'il en devenait impossible de distinguer ce qui avait été le tissu d'origine par rapport aux multiples pièces rapportées.

Assez curieusement (à nos yeux d'Occidentaux pas toujours bien informés), ce n'est qu'après avoir affectué la longue retraite de Vajrabhairava de trois ans que Gyaltsen Lhamo reçut l'Enseignement du lamrim d'un Geshe érudit de Ganden Jangtse : Geshe Nyima, professeur de philosophie de Gyudmed Khensur Rinpoche (le mien, de professeur, que j'appelle donc "Genlags").

Pour l'occasion, Gyaltsen Lhamo avait invité Geshe Nyima "chez elle" - une grotte dans le Phenpo. Comme c'était une période d'intersession au collège, Genlags avait accompagné son maître : pendant que celui-ci exposait le lamrim à leur hôtesse, Genlags mémorisait les traités philosophiques au programme de l'année. Un jour, il demanda à Geshe Nyima la transmission d'un texte de pratique, et s'entendit répondre qu'il ferait beaucoup mieux de demander cette transmission à Gyaltsen Lhamo. Ce qu'il fit, établissant ainsi avec elle un lien de maître à disciple.

Notez que, dans cette relation, "le" maître est une nonne tibétaine, qui a donc au maximum l'ordination mineure de getsulma (shramanerika) puisque l'ordination majeure de gelongma (bhikshuni) n'a jamais été introduite au Tibet. Le disciple est un gelong (bhikshu), qui plus est plus très loin du rang de geshe lharampa, et qui agit sur les conseils de son professeur, lui-même gelong et geshe lharampa. Le tout dans les années 1954-1955.

Au Tibet comme en Inde, Gyaltsen Lhamo était souvent sollicitée pour effectuer des divinations, et beaucoup de personnes la "soupçonnaient" d'avoir réalisé les pouvoirs de clairvoyance, au moins (consécutifs à l'obtention du calme mental - shamatha), tellement les réponses qu'elle donnait tombaient juste.

Vivant de rien, elle utilisait les offrandes qu'elle recevait pour faire le don sous ses différentes formes, surtout le don du Dharma (de l'Enseignement) : aux débuts de l'exil en Inde, quand les réfugiés manquaient de tout, c'est elle qui invita pour la première fois au camp de Bylakuppe, où elle habitait, Kyabje Trijang Dorjechang, prenant en charge les frais pour organiser l'Enseignement du Grand Lamrim qu'il dispensa alors. Elle invita aussi à Bylakuppe Zong Rinpoche, pour enseigner bien sûr. Par ailleurs, elle fit ériger de grandes statues, qu'elle offrit à des monastères.

Chaleureuse et disponible, elle était d'une extrême humilité, mais ses qualités étaient telles qu'elles ne pouvaient échapper à ceux qui avaient la chance de la rencontrer. Un grand lama gelugpa laissa un jour échapper une petite phrase qui laissait à entendre qu'elle était une émanation de Dulzin Takpa Gyaltsen - celui des disciples de Je Tsongkhapa qui est considéré comme le détenteur du Vinaya !

jeudi 18 janvier 2018

De la générosité

La première citée dans la liste des six perfections est la générosité, parce qu'elle est relativement plus facile que les suivantes. Elle se définit comme consistant en "la volition de donner" (gtong ba'i sems pa), ce qui signifie qu'elle est avant tout un état d'esprit.

La générosité se conjugue de diverses manières, trois ou quatre selon les critères de classification adoptés :
- don matériel - en notant que même ici, la générosité est avant tout la volition de donner, et non l'acte de donner ... qui n'est pas forcément généreux (par exemple, si on donne un objet dont on n'a pas besoin, ou qu'on n'aime pas, pour s'en débarrasser, ou si on donne à quelqu'un quelque chose dont on sait que cela lui sera nuisible, etc.)
- don de protection (littéralement "non peur")
- don du Dharma, par exemple sous la forme de l'enseignement
- don de l'amour - qui se peut se faire dans la solitude, puisqu'il s'agit de cultiver le souhait que les êtres accèdent au bonheur et aux causes du bonheur 

Le don matériel est considéré comme plutôt du ressort des laïcs, les religieux étant invités à privilégier les autres aspects de la générosité, de plus grande portée.Lorsque j'étais quelqu'un d'autre

lundi 15 janvier 2018

La Guirlande des valeurs humaines de Dromtönpa (1005-1064)

Ô toi, le premier d’entre nous, les fils du septentrion !
Ayant voyagé par monts et par vaux, j’en ai vu,
Et j’en ai tant entendu.
Aussi mes propos font-ils mouche.

Est réputé sagace celui qui distingue le vrai du faux comme le front de la nuque.
En quelque lieu ou direction que tu te rendes,
En quelque site ou logis que tu t’établisses,
Avec qui que tu entres en relations ou que tu te trouves,
Se mettre en harmonie avec les autres constitue la base des valeurs humaines.
Ecoute l’avis que je vais là-dessus exposer.
Ecoute l’analyse des faits et gestes que je vais mener.
Ecoute l’instruction, qui apaise dieux et nagas, que je vais délivrer.
D’entre les valeurs, excellentes sont ces profondes valeurs humaines.

A l’intention de qui que tu te donnes du mal,
Ne t’en targue point et ne maugrée guère.
Quoi que tu entreprennes ou accomplisses,
Conforme-toi aux usages.
Pour nombreuses que soient tes qualités,
Ne rabaisse guère les autres ni ne les dédaigne.
Même si intense est ton attachement envers tes possessions,
Ne prends guère de privautés avec les biens d’autrui.
Si doué que tu sois en actes, moyens ou desseins,
N’enfreins guère la règle générale.
Alors même qu’il s’agit de biens acquis par toi-même,
Dissimule-les en public et n’en fais guère étalage.
Même si tu es considéré par tous comme un homme de bien,
N’aie guère cet orgueil qu’est l’infatuation.
Même si tu es infiniment supérieur à tous,
Dissipe le moindre sentiment de supériorité.
Alors même que tu es sollicité en tant que guide spirituel,
N’aie guère de dédain pour quiconque, lettré ou inculte.
Même s’il n’est personne qui te soit supérieur,
Mets-toi tout en bas et rends-toi accessible.
Pour exécrable que soit le chef d’aucuns,
Avec déférence rends salut pour salut.
Sitôt qu’apparaîtrait quelqu’un qui serait ton égal,
Accorde-lui la place d’honneur et traite-le avec respect.
A qui demande l’enseignement, qu’il soit lépreux ou mendiant,
Expose abondamment les instructions, et ce au milieu de tous.
Et si c’était pour te déprécier ou encore te tester,
Soigne ton discours, exceptionnellement sublime.
Même si offrandes et services dévoués t’échoient justement,
N’y prête pas attention et mets tout le monde à égalité.
Dès lors qu’il conviendrait de garder le secret,
Demeure silencieux comme si tu étais muet.

Ceci était un exposé rudimentaire des généralités.
Comme je vais encore ouvrir mon cœur, veuille écouter.
Chercher une entente avec les ennemis est plus profond.
Taire à son fils ce qui est confidentiel est plus sûr.
Garder ses prières dans sa gorge est plus pieux.
Celer les torts de part et d’autre est plus sage.
Creuser ses propres fautes est plus sage.
Ne pas faire état des erreurs d’autrui est mieux.
Avec cœur prendre soin de ceux qui s’en remettent à vous est le plus remarquable.
Comme je t’ouvre mon cœur, veuille encore écouter.
Dès la première rencontre parler à cœur ouvert est une erreur.
Sans vérification, accorder sa confiance est une erreur.
Si l’on s’est trompé en vérifiant, continuer est une erreur.
Charger de tâches des gens sans scrupules est une erreur.
Faire communauté de biens avec des gens qui ne vous aiment pas est une erreur.
Prendre pour disciple quelqu’un alors qu’il est dénué de foi est une erreur.
Considérer comme maître quelqu’un alors qu’il est dénué de compassion est une erreur.
Prendre pour ami quelqu’un d’infidèle et sans honte est une erreur.
Prodiguer des conseils à qui n’écoute pas est une erreur.
Solliciter un avis clairvoyant à qui ne sait pas est une erreur.
Une fois qu’on sait que ce sont des erreurs, si l’on ne s’en garde pas encore,
Alors on doit savoir que l’on est insensé.

Comme je t’ouvre mon cœur, veuille écouter encore.
Au moment de consommer le repas, tout le monde est de bonne composition ;
Après trois jours passés ensemble, nombreux sont ceux qui démasquent leurs défauts.
Proches ou inconnus, si, sans attendre que se soit écoulé un an,
On leur confie des tâches, on s’en repent promptement.
Faire état des défauts qui nous apparaissent en autrui est déplorable.
Rien que d’y penser est perturbant.
En parler à deux est dévastateur.
Qu’on en parle à trois, et le vent propage la rumeur.
Si on ne l’énonce pas et que ça se dissipe dans le vide, c’est mieux avisé.
Si, par divers moyens, on comprend ce que sont les impairs sur le plan oral, il y a de quoi rire.
Si on s’abandonne aux doutes, les démons sont ravis.
Si on prend un fléau pour un ami, c’est la plus grande erreur qui soit.

Comme je t’ouvre mon cœur, veuille écouter encore.
N’aie pas trop d’attachement pour la nourriture ; fais-en don.
N’aie pas trop d’avarice envers les possessions ; fais-en offrande.
Ne change pas trop de physionomie ; sois souriant.
Ne lèse pas trop les ennemis tout en favorisant les amis ; cultive une complète égalité.
N’encense pas trop ton entourage ; garde cela en ton for intérieur.
Ne jette pas trop l’anathème promptement ; mets habilement à l’écart.
Ne fais pas trop de promesses à quiconque ; tiens-les.
Ne donne à personne de mauvais conseils ; prodigues-en de bons.
Si tu as failli, ne te laisse pas écraser par le regret ; garde-toi de recommencer.

Comme je t’ouvre mon cœur, veuille écouter encore.
Se plaindre revient à héler les ennemis ; mets-y vraiment fin.
Les activités multiples commandent les ennuis ; mets-y vraiment fin.
Abondance d’idées perturbe les desseins ; mets-y vraiment fin.
Un mauvais caractère, c’est comme un rassemblement d’ennemis ; mets-y vraiment fin.
Les chimères et autres superstitions sont une halle aux démons ; mets-y vraiment fin.
Un mauvais entourage est source de discrédit ; mets-y vraiment fin.
Les mauvais amis sont causes de regrets ; mets-y vraiment fin.
Les mauvaises contrées sont des spirales de maux ; mets-y vraiment fin.
Les affaires du monde sont des entraves aux pieds ; mets-y vraiment fin.

Comme je t’ouvre mon cœur, veuille écouter encore.
Quand les cinq dégradations des temps de dégénérescence prennent de l’ampleur,
Le démon qui fait obstruction à tous les pratiquants, c’est d’avoir de l’attachement pour les uns et de l’aversion pour les autres.
Où que tu ailles, modère la partialité.
Quoi que tu fasses, mets-toi au dernier rang.
Les plaines du lointain Népal sont de climat chaud.
Prends garde à ce que tu y boiras pour te désaltérer.
Lateu, dans le sud, abrite des créatures redoutables ;
Prends garde aux maléfices haineux.
A Nyangchab, dans le nord, les commérages vont bon train,
Prends garde aux interminables bavardages.
Au Tibet, le Royaume des morts, il n’est ni honte, ni fidélité ;
Agacé, prends garde à la colère.
De nos jours, les gens sont inconstants ;
Prends garde aux beaux parleurs.
Comme je t’ouvre mon cœur, veuille écouter encore.
Ne perds pas tes espoirs et ta confiance en la déité tutélaire,
Mais n’attends pas grand chose des hommes en ces temps funestes.
Ne lésine pas tes scrupules ni ta fidélité envers tes compagnons.
Qu’ils agissent bien ou mal, fais peu de remarques.
Ne remets pas à plus tard les « blanches » activités [ bénéfiques ],
Mais engage-toi dans la pratique de l’excellente voie.
Ne recherche point trop la facilité dans toutes tes entreprises,
Mais, par les trois portes [corps, parole, esprit], fais preuve de respect envers tes maîtres.
En résumé, érige en couronnes tous les grands de ce monde.
Prends soin des humbles comme pour les préserver du fil de l’épée.
Sois de compagnie cordiale avec les égaux, comme les bœufs d’un même attelage.
En toute activité, n’aie guère d’attente personnelle.
En toute entreprise, privilégie le bien collectif.

Les conseils que je t’ai ainsi dispensés,
Ne les regarde pas comme l’oiseau sa coquille.
Transcris en landza* ces excellentes paroles,
Et dans la solitude contemples-en le grandiose spectacle.
Si tu parviens à les appliquer, tout te réussira.

De ce jour et au fil de toutes nos vies,
Puissions-nous œuvrer ensemble afin de guider les êtres jusqu’au bonheur.
Reprenons avec allégresse les prières mêmes
Que formula Samanthabhadra.»

(landza : écriture népalaise)